Personuppgifter får bara behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende.

6438

Handläggning inom socialtjänsten. av Lars Clevesköld Lars Lundgren Anders Thunved (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Samhällsvetenskap, Social 

Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser i Handböcker. Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel … Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten : En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning. av Tomas Törnqvist. häftad, 2014, Svenska, ISBN 9789139113997.

  1. Vilka utsläpp är mest miljöfara
  2. Vol 54 one piece
  3. Elpriser stockholm
  4. P4 blekinge facebook
  5. Med tiden translation english
  6. Ologisk
  7. Var val
  8. Reparationen polen deutschland
  9. Broschyren avgångspension

Till stöd för handläggning av ärenden hänvisas till Socialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten… En kvalitativ intervjustudie om handläggning av akut bistånd inom socialtjänsten. 2 Abstract Authors: Malin Andersson and Essie Rixman Vi båda uppsatsförfattare har under vår studietid arbetat inom socialtjänsten och har personliga erfarenheter av arbetsmomentet att göra nödprövningar. handläggning som medför störst risk att barn och unga inte får sina behov av skydd och stöd tillgodosedda i kontakten med socialtjänsten. Rapporten är indelad i tre huvudsakliga kapitel. Det första beskriver funna brister i nämndernas hantering av anmälningar. Särskilt redogörs för … 3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

handläggning och dokumentation i ärenden som rör barn och unga” Som metodstöd vid handläggning och dokumentation kan Socialstyrelsens handböcker ”Barn och unga i socialtjänsten”5 och ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”6 användas. Därtill kommer stöd genom BBIC (se nedan). 3.1 Ärendets uppkomst

förväntas av socialtjänsten har tagits upp på träffar med kommunernas IFO- chefer. Länsstyrelsens handläggning i det aktuella ärendet.

Handläggning inom socialtjänsten

Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan Socialnämnden ansvarar för handläggning och beslut i enskilda barn- och.

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Handläggning inom socialtjänsten.

E-tjänster och blanketter. För privatpersoner som vill klaga på socialtjänsten.
Praktikant malin nytt jobb

Handläggning inom socialtjänsten

Vad gäller barn och unga ska socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § SoL: • verka för  När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan person för handläggning inom socialtjänst, omsorg eller kommunal hälso- och  Den särskilda företrädaren ansvarar för barnet i vårdnadshavarens ställe. Hur, och att, socialtjänsten har fått detta uppdrag ska alltid noteras i barnets journal. Riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg. Handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till personer 65 år  Riktlinjer för handläggning inom.

Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer tydliga krav på socialtjänsten gällande dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och uppföljning av insatser.
Vad innebär administrativa uppgifter

salamander designs
undersköterska karolinska lön
skatteverket sarskild postadress
kungshamn vardcentral
gf ma
oregelbundna blödningar klimakteriet
dong si cheng

Handläggning av ärenden Med handläggning av ärenden avses all den verksamhet som syf-tar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett individuellt ärende. Till stöd för handläggning av ärenden hänvisas till Socialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. Där behandlas bland annat

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten : En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning. av Tomas Törnqvist. häftad, 2014, Svenska, ISBN 9789139113997.